تماس با ما

لطفا برای مطرح کردن سئوال ها، پیشنهادها و انتقادهای خود در برقراری تماس با ما تردید نکنید

اطلاعات تماس با ما

لطفا در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات یا راهنمایی، در برقراری تماس با ما تردید نفرمایید.

tarkcigar@gmail.com

ساعت های پاسخگویی

لطفا برای مطرح کردن سئوال ها، پیشنهادها و انتقادهای خود در برقراری تماس با ما تردید نکنید.

شنبه تا چهارشنبه: ۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰
پنج شنبه: ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
جمعه: تعطیل